การประชุมนานาชาติ "การสร้างกลุ่มวิชาการด้านภูมิศาสตร์/ภูมิสารสนเทศศาสตร์ในอาเซียน" (Building Academic Community in Geography/Geoinformatics in ASEAN) ครั้งที่ 2 ณ มธ.(ศูนย์รังสิต)

วันที่ 1 สิงหาคม 2559