link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

คณะศิลปศาสตร์ร่วมกับสมาคมศิลปศาสตร์ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จอาจารย์แห่งคณะศิลปศาสตร์ ในวาระแห่งการครบรอบ 10 ปีของการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ท่าพระจันทร์ และในโอกาสเดียวกันสมาคมศิลปศาสตร์ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ทั้งนี้ คุณดารณี วัธนเวคิน ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมศิลปศาสตร์ต่อเนื่องอีกด้วย

วันที่ 2 เมษายน 2561