link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

การจัดประชุมร่วมกันระหว่าง 3 สถาบัน สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยงานแรกที่จะจัดร่วมกันเป็นงานประชุมวิชาการ ELT International Conference 2018: Repositioning ELT for Sustainability ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ที่โรงแรม Arnoma Grand Bangkok

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561