link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

ฝ่ายการนักศึกษาจัดกิจกรรม L’arts Games โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาทุกชั้นปีของคณะศิลปศาสตร์ได้กระชับสัมพันธภาพที่ดีต่อกันผ่านกิจกรรมกีฬาหลากหลายประเภท

วันที่ 5 มีนาคม 2561