link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

ฝ่ายการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ได้จัดค่ายเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำให้แก่นักศึกษาที่เป็นตัวแทนแกนเอกในแต่ละสาขาวิชาและโครงการ เมื่อวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมอัญชนารีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2561