link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

วปีการศึกษา 2559 ทางโครงการBEC ได้รับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก MOUมหาวิทยาลัยและ MOU ของคณะศิลปศาสตร์ รับนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 9 คน เพื่อเข้าศึกษาในโครงการทั้งนี้ได้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน

วันที่ 11 สิงหาคม 2559