link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

โครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้มีการจัดการเตรียมความพร้อมทางการเรียนให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1ของโครงการ ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารเรียนรวมทางสังคมศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต

วันที่ 13 มิถุนายน 2559