link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ นายอธิชนัน สิงหตระกูล นักศึกษาภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การพูด ประจำปี ๒๕๖๑ จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561