link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

คุณชฎาวดี คงสิริ ในนามพลเอกวิษณุ คงสิริ มอบเงินให้คณะศิลปศาสตร์เพื่อใช้ในกิจการการศึกษาจำนวน 130,000.- บาท (หนี่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ และรองศาสตราจารย์ยุพิน โภคฐิติยุกต์ รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญจิรา ถึงสุข และรองศาสตราจารย์กุสุมาลย์ รชตะนันท์ ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้คณบดีคณะศิลปศาสตร์ได้พาคุณชฎาวดี คงสิริ เยี่ยมชมห้องเฉลิมพระเกียรติ และห้องทรงงานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ด้วย

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561