link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

ฝ่ายการนักศึกษาได้จัดค่ายจิตอาสาของนักศึกษาโครงการพิเศษ “ค่ายจิตอาสาพิเศษ 2” ที่ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณ บ้านสะเนพ่อง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 55 คน โดยมีคณะกรรมฝ่ายการนักศึกษา และคณาจารย์จากโครงการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 21 มกราคม 2561