link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยายกาศงานประชุมทางวิชาการ"ONE ARTS UNDERGRADUATE SYMPOSIUM 2018" ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3 สถาบัน ทั้งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กิจกรรมภายในงาน มีการจัดบรรยายในหัวข้อ “ภาคนิพินธ์ Term Project งานวิจัย ทำอย่างไรให้ได้มง” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงชัย ทองปาน จากสาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 27-29 เมษายน 2561