link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

งานประชุมวิชาการ "โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2561" โดยความร่วมมือทางวิชาการของ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันที่ 28 มิถุนายน 2561