link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

นักศึกษาโครงการพิเศษ 5 โครงการคือ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา โครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา โครงการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ โครงการรัสเซียศึกษา และโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซี่ยน-จีน) จัดกิจกรรมกีฬาและดนตรีเพื่อกระชับสัมพันธภาพของนักศึกษาทั้ง 5 โครงการ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561

วันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561