คณะกรรมการการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดอบรม Problem based learning โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร รศ.แพทย์หญิงวัลลี สัตยาศัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์คณะศลิปศาสตร์ มธ. รังสิต

วันที่ 30 มิถุนายน 2559