link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภูมิศาสตร์ของเรา ที่ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการนิสิต นักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ที่จัดขึ้นวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยในปีนี้ มีการส่งผลงานนักศึกษา จำนวน 5 หัวข้อ แบ่งเป็น นำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) 2 เรื่อง และนำเสนอโปสเตอร์ (Poster presentation) 3 เรื่อง

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561