การจัดประชุมนานาชาติ "การสร้างกลุ่มวิชาการด้านภูมิศาสตร์/ภูมิสารสนเทศศาสตร์ในอาเซียน" (Building Academic Community in Geography/Geoinformatics in ASEAN) ณ คณะศิลปศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

วันที่ 3-7 สิงหาคม 2558