ารศึกษาดูงานของนักศึกษาโครงการ BEC วิชา EB318 English for Tourism and Hospitality อาจารย์วสุ ธีระศักดิ์ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ วันที่ 3 ตุลาคม 2560 โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก General Manager Fraser Mckenzie

วันที่ 3 ตุลาคม 2560