สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันการใช้ภาษาฝรั่งเศสในงานกิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียน อัสสัมชัญ บางรัก โดยได้รับรางวัล 8 รางวัล

วันที่ 3 ธันวาคม 2560