link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐรัตน์ สุวรรณรัฐน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาจีนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน PIM Language Competition ครั้งที่ 3 : การแข่งขันแปลจีน-ไทย ไทย-จีน เชิงธุรกิจ ในวันที่ 4 กรกกฎาคม 2561🏆🎉ได้รับรางวัลชมเชย 🎉🎉 นางสาวณัฐรัตน์ สุวรรณรัตน์ และนายสุรชา ลีลาไพบูลย์สกุล เป็นตัวแทนเข้าร่วม ฝึกซ้อมและดูแล โดย อ.รัชกฤช วงษ์วิลาศ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561