ู้บริหารคณะศิลปศาสตร์นำโดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และคณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้เข้าร่วมต้อนรับ Prof. Shuji HASHIMOTO, Senior Executive Vice President for Academic Affairs & Provost และคณะจาก Waseda University รวมถึงคณะเครือข่าย Digital Campus Consortium (DCC) ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 22 คน

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559