link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน SEAS วิชาการครั้งที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เป็นเวทีให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของโครงการฯ นำเสนอผลงานภาคนิพนธ์ โดยมี อ.ดร.สุวรรณรัตน์ มีสมบูรณ์พูนสุข, อ.ดร.ชัยวัฒน์ มีสันฐาน, ผศ.ดร.ทรงชัย ทองปาน และอ.ศาสนีย์ ศรศิลป์ เป็นผู้วิจารณ์และให้คำเสนอแนะ ในปีนี้ ซึ่งมีผลงาน 18 ชิ้นที่ได้รับการคัดเลือกขึ้นนำเสนอ และ 16 ชิ้นในจำนวน 18 ชิ้นนี้ได้รับการตอบรับเข้าร่วมงานนำเสนอผลงานวิชาการที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในอีกสองสัปดาห์ด้วย นับเป็นอีกความภาคภูมิใจของโครงการ SEAS ในครั้งนี้

วันที่ 5 พฤษภาคม 2561