link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มธ. ที่ได้รับรางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 5,000 บาท จากเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมและประกวดการเห่เรือ ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมวังสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กทม. จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อ 5-6 ก.ค.61 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. นายอธิชนัน สิงหตระกูล 2. นายกฤติน พันธ์ทรัพย์ 3. นายณัฐพงศ์ มาลี 4. นายสิรภัทร วีระเดชะ

วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561