โครงการรัสเซียศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับการทาบทามจากสถานเอกอัคราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยให้นักศึกษาของโครงการช่วยแปลข่าวสารของสถานทูตที่ลงในหน้าเพจ Посольство России в Таиланде จากภาษารัสเซียเป็นภาษาไทย จากภาษารัสเซียเป็นภาษาไทย นักศึกษาที่เข้าร่วมการแปลดังกล่าวประกอบด้วย

1. นายวัศพล ศิริวุฒิ (บรรณาธิการ)

2. นางสาวศุภนิดา อ่วมงามทรัพย์ (รองบรรณาธิการ)

3. นางสาวกัญภร กฤธเกรียงไกร

4. นางสาวเพ็ญนภา นาคนาวา

5. นางสาวปภาดา คงคา

ทั้งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของรศ.ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา ,อาจารย์ จิราพร ตรีวิเศษศรและอาจารย์ ปัทมาภรณ์ บุญช่วยรอด ในการตรวจเช็คความถูกต้องของการแปล การแปลข่าวจากภาษารัสเซียเป็นภาษาไทยดังกล่าวถือเป็นความร่วมมือระหว่างโครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับสถานเอกอัคราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย