คณะศิลปศาสตร์ได้ลงนามความร่วมมือกับ University of Franche-Comte และกับสถาบัน INALCO ในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส

วันที่ 7-8 เมษายน 2559