คณบดี และ ผศ.ดร. ศิริวรรณ วรชัยยุทธ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย ภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกและผู้แทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าเยี่ยม นักศึกษาฝึกงานจากคณะศิลปศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่บริษัท Deni ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ มณฑลจ้างเจียง ตามคำเชิญของผู้บริหารบริษัทDeni เพื่อเยี่ยมและนิเทศการฝึกงานของนักศึกษา สัมภาษณ์ผู้ดูแลนักศึกษาและดูสภาพการทำงานของนักศึกษาตลอดจนสัมภาษณ์พูดคุยกับนักศึกษาฝึกงาน ในโอกาสนี้คณบดีได้เจรจาพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัท Lotus Retailing เพื่อขยายความร่วมมือในการนำนักศึกษามาฝึกงานในสถานประกอบการดังกล่าวในปีถัดไป

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560