การจัดการประชุมสัมมนาระดับชาติเรื่อง "วิชญทรรศน์ภาษาวรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย เนื่องในโอกาส 40 ปี ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ และ 80 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันที่ 8-9 มกราคม 2558