link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

โครงการการสื่อการภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ จะจัดโครงการกิจกรรมสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของโครงการฯ ก่อนเริ่มเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2559

วันที่ 8-9 มิถุนายน 2559