โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้อง SC1059 และ SC3004 อาคารบรรยายรวมทางสังคมศาสตร์ มธ.(ศูนย์รังสิต)

วันที่ 8 สิงหาคม 2559