link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

โครงการรัสเซียศึกษาได้ไปร่วมแสดงความยินดีเนื่อง ในโอกาสวันชาติแห่งสหพันธรัฐรัสเซียด้วยการแสดงความสามารถในการเต้นระบำพื้น เมืองรัสเซีย โครงการรัสเซียศึกษาจัดให้นักศึกษาได้ฝึกหัดเต้นระบำพื้นเมืองรัสเซียทุกภาค การศึกษา ณโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล

วันที่ 9 มิถุนายน 2559