งานวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทัศนศึกษาจังหวัดนครปฐม ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากโครงการต่างๆของคณะฯ โดยในช่วงเช้าได้นำนักศึกษาเข้าชมความงามของ องค์พระปฐมเจดีย์ และ พระราชวังสนามจันทร์ ในช่วงบ่ายได้พานักศีกษาเช้าชมการแสดงวัฒนธรรมไทยและการแสดงช้างที่ สามพราน ริเวอรืไซต์

วันที่ 10 กันยายน 2559