พิธีเปิดศูนย์รัสเซียศึกษาและรัฐเอกราชแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

>