link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

ตัวแทนจากคณะศิลปศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ปองจิต อ่อนเผ่า รองคณบดีฝ่ายการคลังและบริการสังคม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมวางพานพุ่ม ในงานวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2561 ณ อนุสาวรีย์ผู้ประศาสน์การ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ลานปรีดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจัทนร์)

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561