link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

วันแรกพบรัสเซียศึกษา และงานปฐมนิเทศรัสเซียศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2559 อาคารบรรยายรวมทางสังคมศาสตร์ มธ.(ศูนย์รังสิต)

วันที่ 11 สิงหาคม 2559