คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัด “โครงการค่ายเยาวชนนานาชาติ (L’arts ASEAN Seeds Camp Program3 Young Ambassadors Camp : Promoting Thai Wisdom )” ขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2560 ณ โรงแรม River View Place Hotel จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวันที่ 11-14 มกราคม 2560 ณ โรงแรม Chanalai Resort&Hotel Sukhothai จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 9-14 มกราคม 2560