โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดโครงการถ่ายทอดประสบการณ์และเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระยะสั้นที่ประเทศรัสเซีย ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา รองศาสตราจารย์ยอดบุญ เลิศฤทธิ์กล่าวเปิดงานและต้อนรับท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับประเทศรัสเซียทุกท่าน อาทิ 1.อาจารย์บุษบา คุซมิน เป็นล่ามและนักแปลอิสระ เจ้าของเว็บเพจ Facebook “ Say Hi Russia ” 2.ดร.ทศพร อังสาชน หรือ( ดร.เจมส์ ) อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ สหภาพโซเวียต 2557 3.อาจารย์Sergey Tarasov 4.นักศึกษาของโครงการ ฯ ที่ได้ไปศึกษาระยะสั้นที่ประเทศรัสเซีย มาร่วมบรรยายประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจรับฟัง ณ ห้อง ศศ.รส.240 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันที่ 2 ตุลาคม 2557