link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล คณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รองศาสตราจารย์เพ็ญพิมล เปรมาสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์จิราพร พรประภา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภลัคน์ เตชะพงศธร ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติระหว่างคณะศิลปศาสตร์และสถาบัน INALCO เข้าพบคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เพื่อขอเชิญท่านเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการเตรียมการเสนอพระนามสมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เป็นบุคคลสำคัญของ UNESCO และขอรับการสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงปารีส

วันที่ 14 พฤษภาคม 2561