ด้วยรักและผูกพัน งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ปี 2558 ณ โรงแรมเซ้นทราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพ

วันที่ 14 กันยายน 2558