link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

ฝ่ายการนักศึกษาจัดกิจรรมมัชฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติโดยคณาจารย์จากสาขาวิชาต่าง ๆ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกเรียนวิชาเอกหรือวิชาโทตามความสนใจและความถนัด

วันที่ 15 มกราคม 2561