โครงการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ คณะศิลปศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 240 คณะศิลปศาสตร์ มธ.(ศูนย์รังสิต)

วันที่ 15 มีนาคม 2559