โครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันที่ 16 มกราคม 2558