link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้ให้การต้อนรับ Dr.Jazmin Llana และคณาจารย์ จาก De La Salle University เพื่อเข้าร่วมการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารการจัดการ วัฒนธรรม และองค์ความรู้ของทั้งสองมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก และพาชมบรรยากาศในห้องเรียน ห้องฝ่ายบริหารวารสารวิชาการ และห้อง common room ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561