link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติารเรื่อง Active Learning สำหรับอาจารย์ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ณ. โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 16-17 มิถุนายน 2559