link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดี กับน้องๆ นักศึกษาโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) หลักสูตรนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ มธ. ที่ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ในหัวข้อ "Business and Human Rights: Holding Governments Accountable in Asia" ณ Asia Center. โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1.นางสาวบงกช โลจายะ 2.นางสาวพิมผกา สัตยาภิรักษ์ 3.นายจีรุตม์ โฆวินวิพัฒน์

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561