link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการประชุมหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่าง 3 สถาบัน ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พร้อมกันนี้ รศ.ดร. ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ได้มอบหนังสือ "รัตนพจน์ ธรรมราชา" หนังสือ 10 ภาษา รัตนมาลัยแห่งความจงรักภักดี ให้กับผู้อำนวยการสถาบันภาษา และอาจารย์ที่เข้าร่วมประชุม

วันที่ 17 มกราคม 2561