link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

การบรรยายเรื่อง "ประวัติศาสตร์การพระบรมศพของพระมหากษํตริย์จากอดีตถึงปัจจุบัน" โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560