link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

นักศึกษาวิขาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวนำโดย ผศ. วิรังรอง บุญนุช เข้ารับฟังการบรรยายและนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร โดย อาจารย์ ดร. Nicolas Revire จากสาขาภาษาฝรั่งเศสมาช่วยเป็นวิทยากร

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561