link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

รองคณบดีฝ่ายบริหารร่วมกับรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติร่วมในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (Congratulations to IAC Graduates Class of 2018) เพื่อแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) หลักสูตรนานาชาติ ซึ่งมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาเป็นรุ่นที่หนึ่ง ณ โรงแรม The InterContinental Hotel

วันที่ 17 มิถุนายน 2561