link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

คุณจุมพจน์ เชื้อสาย ลูกศิษย์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาฯสมัยทรงสอนอยู่ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาฯ และศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าชมห้องเฉลิมพระเกียรติ และห้องทรงงานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดย ผศ.ดร.จิระพรรษ์ บุณยเกียรติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส เป็นผู้นำเยี่ยมชม

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561