link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

โครงการวิเทศคดีศึกษาอาเซียน-จีน IAC ได้มีโอกาสต้อนรับท่านเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย H.E. Paul Robilliard ท่านฑูตให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในวิชาของ อ. Jacob Hogan โดยมีบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและประเทศไทยและความสัมพันธ์กับอาเซียน ขอขอบพระคุณท่านฑูตและเจ้าหน้าที่สถานฑูตเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติโครงการในครั้งนี้

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559