การประชุมวิชาการ "สรรพวิทยาระดับบัณฑิตศึกษา" ครั้งที่ 1 โดยความร่วมมือของภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2559